user_mobilelogo

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Buro Dico.
 • 1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Buro Dico een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.
 • 1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Buro Dico.

 

Artikel 2 Algemeen

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buro Dico, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
 • 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 2.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Offerte

 • 3.1 Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 • 3.2 Een akkoord aan een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.
 • 3.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 • 3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 Ontwikkeling producten en dienstverlening

 • 4.1 De kwaliteit van de producten en dienstverlening door Opdrachtnemer is mede afhankelijk van de briefing door Opdrachtgever. Buro Dico streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit maar is hierin van externe factoren afhankelijk.
 • 4.2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de Opdrachtgever ten behoeve van het product. Dit materiaal kan per e-mail of post aan Opdrachtnemer worden toegezonden.
 • 4.3 De Opdrachtgever stelt alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar aan Opdrachtnemer en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 • 4.4 Het door opdrachtgever aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld.
 • 4.5 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) dat door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan Opdrachtnemer mag geen informatie bevatten dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Buro Dico is niet aansprakelijk voor claims of gerechtelijke vervolging die voortvloeit uit het onrechtmatig aanleveren van genoemd materiaal.
 • 4.6 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 4.7 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 4.8 De voortgang van de ontwikkeling van een product of dienstverlening wordt periodiek besproken met de Opdrachtgever zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

 

Artikel 5 Contractsduur en opzegtermijn

 • 5.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • 5.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of als het vooraf vastgestelde product geleverd is door Opdrachtnemer.
 • 5.3 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • 5.4 Indien reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en Opdrachtgever annuleert om welke reden ook de opdracht, dan is Opdrachtnemer gerechtigd alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen inclusief een vergoeding wegens inkomstenderving.
 • 5.5 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Buro Dico niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • 5.6 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • 5.7 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • 5.8 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 5.9 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 5.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 

Artikel 6 Wijziging opdracht

 • 6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 6.2 Door de Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de afgesproken opdracht, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Buro Dico zijn gemeld. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Overmacht

 • 7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • 7.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Buro Dico als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen kan voldoen.
 • 7.3 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 • 7.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 7.5 Eventuele reeds geleverde producten en diensten door Opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 8 Facturatie en betaling

 • 8.1 Buro Dico hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever wordt geacht zich aan deze betalingstermijn te houden.
 • 8.2 Buro Dico is gerechtigd om periodiek te factureren bij langlopende opdrachten (> twee maanden).
 • 8.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend.
 • 8.4 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de Opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de eindfactuur worden gefactureerd.
 • 8.5 Indien de Opdrachtgever de facturatie betwist, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum, met opgaaf van redenen, schriftelijk te melden aan Buro Dico. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.
 • 8.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het factuurbedrag te verrekenen met vermeende vorderingen c.q. de betaling op te schorten dan wel enige korting of compensatie toe te passen.
 • 8.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die door Opdrachtnemer zijn gemaakt door het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.
 • 8.8 Opdrachtnemer is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen. Een opdracht zal dan worden hervat na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 • 8.9 Wanneer er geen overeenkomst met Buro Dico wordt gesloten, maar door de Opdrachtgever wel gebruik wordt gemaakt van de conceptontwikkeling van Buro Dico, wordt een vergoeding van € 1.500,- doorbelast.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom en geheimhouding

 • 9.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • 9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 9.3 Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 9.4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 Opdrachtnemer zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Opdrachtnemer verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 • 10.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 10.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 10.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • 10.6 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11 Geschillen

 • 11.1 Op alle gesloten overeenkomsten van Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 11.3 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer valt.

 

Artikel 12 Locatie en wijziging voorwaarden

 • 12.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Buro Dico.
 • 12.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met Opdrachtnemer.
 • 12.3 Door verlening van een opdracht aan Buro Dico verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 april 2016.

 

Contact gegevens

Buro Dico
Oud Over 119
3632 VC, Loenen aan de Vecht

Tel.: 06 - 28 03 35 94
E-mail: 

Proclaimer

Staan er fouten of onvolledige informatie op deze website?
Ik doe er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht je toch een fout zien of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Ik stel je reactie op prijs en doe mijn best deze site hiermee te verbeteren. Je kunt reageren via het digitale formulier voor meldingen en ideeën.